CZ:

Informace o ochraně osobních údajů na web ohledně souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti

Vážení klienti,

v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na úvod bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních

a nových produktech a službách a našich obchodních partnerů. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace,

a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám.

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES, je třeba, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické

z hlediska vyhledávání informací. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, pošlete email na: diara (zavináč)diara.skOBSAH

Kdo je správce vašich osobních údajů?

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

K jakým účelům jste poskytli svůj souhlas?

Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Kdo jsou naši obchodní partneři?

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?


1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů je společnost DIARA, sro, která určuje účel a prostředky zpracovávání osobních údajů. Pro marketingové účely je správce vašich osobních údajů společnost:2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, která by se vám mohla líbit a řešit vaše potřeby.

■ Základní identifikační údaje – jméno, sídlo, datum narození, adresa bydliště.

■ Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje – statistické údaje o věku, pohlaví, vzdělání,

zaměstnání, počtu dětí.

■ Informace o využití produktů a služeb – jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základě těchto údajů vám umíme doporučovat vhodné produkty a služby.

■ Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu, chatu, SMS zpráv.

■ Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje mohou obvykle sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele nebo pobočku.

 

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě, případně jste je uvedli na dalších dokumentech.

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněny zacházet.

4. K JAKÝM ÚČELŮM JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

■nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,

■ průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý pro marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

5. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. K tomuto účelu používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOUVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu, kdy jej odvoláte.

Po uplynutí příslušné doby budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není nutný souhlas.

 

7. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Ke zpracování dat pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracovávání osobních údajů, na základě čehož jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti v České republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace zahrnují zejména: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně

i odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce

nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, období uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právě podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše neaktuální nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste například adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu hodnocení, protože i společnost DIARA SK, sro má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, aby se vaše osobní údaje zpracovávaly výhradně pro nejnutnější zákonné účely nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi

a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námítku můžete také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížnostní ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit u společnosti DIARA SK, sro posláním e-mailu na adresu: diara(zavináč)diara.sk nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: DIARA SK, sro Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava

Veškeré informace a vyjádření k právům, která uplatníte, poskytujeme bezplatně.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od společnosti?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby as ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená,

že jej můžete kdykoli odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

■ Kdo odvolání podává. Uveďte prosím vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás uměli identifikovat.

■Komu odvolání podáváte. Odvolání můžete adresovat všem pobočkám, nebo pokud chcete zachovat posílání nabídek vybraných poboček, uveďte pouze ty, kterým chcete nebo nechcete povolit, aby vás dále kontaktovali.

■ Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte prosím, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět.

■ Váš vlastnoruční podpis.Jak mohu poslat odvolání?

■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely lze poslat v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.

■Písemným prohlášením poslaným do sídla nebo na korespondenční adresu společnosti.

■Písemným prohlášením podaným v kterékoli pobočce. Aktuální seznam poboček naleznete zde: DIARA SK, sro, Ul. Ferka Urbánka 11, 917 01 Trnava.
SK:

Informácia o ochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti 

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych

a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,

a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať̌ ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám. 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické

z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na: diara (zavináč)diara.skOBSAH

Kto je správca vašich osobných údajov? 

Aké vaše osobné údaje spracúvame? 

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 

Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 

Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 

Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 

Kto sú naši obchodní partneri? 

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom? 

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 


1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Správca osobných údajov je spoločnosť DIARA SK, s.r.o. ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? 

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť̌ a riešiť̌ vaše potreby. 

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska. 

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, 

zamestnaní, počte detí.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať̌ vhodné produkty a služby. 

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ. 

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť̌ na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

   

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ? 

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. 

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS? 

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti: 

■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, 

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, 

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. 

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať. 

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU? 

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. 

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. 

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď̌ váš súhlas odvoláte. 

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. 

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 

  

7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú́ osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú́ zmluvu o spracúvaní́ osobných údajov, na základe čoho sú́ tiež povinní́ dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov 

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne

aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu

alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

Právo na opravu 

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. 

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť̌ však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť DIARA SK, s.r.o má povinnosť̌ alebo oprávnený záujem ponechať̌ si osobné údaje. 

Právo na obmedzenie spracovania 

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať̌. 

Právo na prenositeľnosť̌ údajov 

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie 

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami

a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov 

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? 

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti DIARA SK, s.r.o. poslaním e-mailu na adresu: diara(zavináč)diara.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: DIARA SK, s.r.o. Tehelná 5763/19, 917 01  Trnava

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti? 

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. 

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,

že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať. 

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali. 

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať̌ iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť̌. 

■ Váš vlastnoručný podpis.Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? 

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. 

■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

■Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu: DIARA SK, s.r.o., Ul. Ferka Urbánka 11, 917 01 Trnava.